Kültürlerarası      Hemşirelik,      1950′li yılların     ortalarında     hemşire     Madeleine Leininger   tarafından   ortaya   konulan,   son- rasında ise bütün dünyanın kabul ettiği bir uzmanlık   alanıdır.   Leininger,   Kültürlerarası Hemşireliği;   hemşirelik   bakımından   evren- sellik   ve   kültüre   özgüllük   sağlayan,   sağlık- hastalık,   bakım,   inanç   ve   değerlere   saygılı bir   şekilde   dünya   kültürlerindeki   farklılık- ları    analiz    eden    ve    karşılaştırmalı    çalış- malar   üzerine   odaklanan   hemşireliğin   bir kolu    veya    alt    dalı    olarak    tanımlamıştır. Ancak   Ülkemizde   kültürlerarası   hemşirelik ile    ilgili    gelişmeler    istenen    ve    beklenen düzeyde     değildir.     Ülkemizde     bakımda,       yönetimde,    uygulamada    ve    araştırmada etkin   bir   biçimde   kültürlerarası   hemşirelik model    ve    rehberleri    kullanılmamaktadır. Kültürlerarası   Hemşirelik   alanında   üretilen bilgiyi   doğru   ve   amacına   uygun   kullanma noktasında  bütün  hemşireler sorumluluk
almalıdır. Bu   amaçla   derneğimiz,   “Kültürlerara- sı         Hemşirelik   Eğitimi”   başta   olmak   üzere,        hemşirelerin   hasta   bakımında   hangi   kültü- rel    sorunları    deneyimlediği,    buna    yönelik yaklaşımların   nasıl   olması   gerektiği,      araş- tırmalarda     kültürel     yaklaşımın     nasıl     ele alınması   gerektiği,   kültürel   konularda   etik unsurların   bakımı   nasıl   etkilediği   ve   daha birçok   bakıma   olumlu   yansıyacak   temalar konusunda   bu   alana   gönül   vermiş   hemşire ve   akademisyenlerle   birlikte   bir   farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmaktadır. Toplumsal   fayda   oluşturabilme   çaba- sı   içinde,   birlikte   nice   başarılara   imza   atma dileğiyle sizleri aramıza bekliyoruz.
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
Ana Sayfa

Güncel

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 31 Ekim - 01 Kasım 2019’da Bursa’da yapılacak.
Katılımcı veya izleyici olarak sizleri bekliyoruz.
www.kahd.org    

Hoş Geldiniz

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Kültürlerarası Hemşirelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Karacabey Longoz Ormanı - Bursa
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
www.kahd.org    
Ana Sayfa
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
Kültürlerarası    Hemşirelik,    1950′li    yılların    ortalarında    hemşire Madeleine    Leininger    tarafından    ortaya    konulan,    sonrasında    ise bütün     dünyanın     kabul     ettiği     bir     uzmanlık     alanıdır.     Leininger, Kültürlerarası     Hemşireliği;     hemşirelik     bakımından     evrensellik     ve kültüre   özgüllük   sağlayan,   sağlık-hastalık,   bakım,   inanç   ve   değerlere saygılı   bir   şekilde   dünya   kültürlerindeki   farklılıkları   analiz   eden   ve karşılaştırmalı    çalışmalar    üzerine    odaklanan    hemşireliğin    bir    kolu veya   alt   dalı   olarak      tanımlamıştır.   Ancak   Ülkemizde   kültürlerarası hemşirelik   ile   ilgili   gelişmeler   istenen   ve   beklenen   düzeyde   değildir. Ülkemizde   bakımda,      yönetimde,      uygulamada      ve   araştırmada   etkin bir      biçimde      kültürlerarası      hemşirelik      model      ve      rehberleri kullanılmamaktadır.     Kültürlerarası     Hemşirelik     alanında     üretilen bilgiyi     doğru     ve     amacına     uygun     kullanma     noktasında     bütün hemşireler sorumluluk almalıdır. Bu     amaçla     derneğimiz,     “Kültürlerarası     Hemşirelik     Eğitimi” başta    olmak    üzere,    hemşirelerin    hasta    bakımında    hangi    kültürel          sorunları    deneyimlediği,    buna    yönelik    yakla-şımların    nasıl    olması gerektiği,     araştırmalarda     kültürel     yaklaşımın     nasıl     ele     alınması gerektiği,   kültürel   konularda   etik   unsurların   bakımı   nasıl   etkilediği   ve daha   birçok   bakıma   olumlu   yansıyacak   temalar   konusunda   bu   alana gönül    vermiş    hemşire    ve    akademisyenlerle    birlikte    bir    farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmaktadır. Toplumsal    fayda    oluşturabilme    çabası    içinde,    birlikte    nice başarılara imza atma dileğiyle sizleri aramıza bekliyoruz.  

Güncel

2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 31 Ekim - 01 Kasım 2019’da Bursa’da yapılacak.
Katılımcı veya izleyici olarak sizleri bekliyoruz.

Hoş Geldiniz

2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Kültürlerarası Hemşirelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Karacabey Longoz Ormanı - Bursa
DUYURU